REGULAMIN

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator /Administrator danych osobowych – Nowoczesna Firma S.A., ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, NIP: 591-153-79-19; REGON: 140047036 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372498;
 2. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących platformy szkoleniowej https://smartlearning.eu
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Platformy;
 4. Konto – konto przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach platformy szkoleniowej oraz poznawać treść Szkolenia. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji Klienta/Użytkownika;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.);
 6. Materiały –wszelkie treści tekstowe, multimedialne i graficzne udostępniane w ramach Szkolenia;
 7. Organizator – Anna Kotlińska Klinika Laktacyjna, Al. Daszyńskiego 12/4, 31-534 Kraków; prowadzący działania marketingowe i sprzedażowe na Serwisie https://www.klinikalaktacyjna.pl/nowy-kurs-online/;
 8. Platforma – platforma szkoleniowa dostępna pod adresem https://kursy.smartlearning.eu, za pośrednictwem, której Klient uzyskuje dostęp do zakupionego produktu cyfrowego;
 9. Produkt Cyfrowy – materiały cyfrowe prezentowane w ramach Platformy, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia online, kursy video;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 11. Serwis – strona https://www.klinikalaktacyjna.pl/nowy-kurs-online/ prowadzona przez Organizatora, na której prezentowany jest Produkt Cyfrowy;
 12. Szkolenie –szkolenie on-line przygotowane przez danego twórcę;
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego zawarta pomiędzy Administratorem, a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
 14. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Platformy https://smartlearning.eu./;
 15. Zamówienie – czynność zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych i spełniania świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Pozostałe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną), Ustawie Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis dostępny pod adresem https://www.klinikalaktacyjna.pl/nowy-kurs-online/ prowadzony jest przez Organizatora.
 2. Informacje o Produktach Cyfrowych podane na Serwisie, ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki i zakres korzystania z Platformy oraz warunki dokonywania za pośrednictwem Serwisu zakupów określonych Produktów Cyfrowych.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty Cyfrowe;

b) procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 • Warunkiem korzystania z Platformy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • W ramach korzystania z Platformy zabrania się w szczególności:
 • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 • umieszczane w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej.
 • W ramach korzystania z Platformy Klient/Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
 • korzystanie z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie właściwego sprzętu technicznego (pkt. III poniżej);
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Platformy wyłącznie dla swojego osobistego użytku;
 • korzystania z Platformy w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami współżycia społecznego.
 • Organizator udostępnia na stronie Serwisu Klientowi/Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Szkolenia.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta/Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

b) zainstalowania na urządzeniu graficznej przeglądarki WWW obsługującej JavaScript (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera), i obsługującej pliki cookies,

c) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Użytkownik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem.
 • Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego założenia konta na Platformie, a następnie zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez Administratora.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Produktów Cyfrowych za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową https://www.klinikalaktacyjna.pl/nowy-kurs-online/ a następnie dokonać wyboru Produktów Cyfrowych, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów Cyfrowych dokonywany jest poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się na kurs”.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie) oraz danych do faktury.

b) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Akceptacja regulaminu” [lub o tożsamym znaczeniu], wybranie pakietu cenowego i ilości oraz wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Platformę poprzez kliknięcie przycisku „ZAPISZ” [lub o tożsamym znaczeniu].

 • W procesie składania Zamówienia Klient informowany jest o formie płatności respektowanej przez Administratora.
 • W procesie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „ZAPISZ” [lub o tożsamym znaczeniu] – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów Cyfrowych.
 • Klient dokonując kliknięcia w przycisk „ZAPISZ” [lub o tożsamym znaczeniu], ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia Administratorowi należnej zapłaty.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz ostateczne potwierdzenie jego wszystkich istotnych elementów.
 • Link aktywacyjny do kursu zostanie przesłany drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty przez Administratora.
 • Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 • Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Produkty Cyfrowe, Klientowi zostanie poproszony o utworzenie indywidualnego Konta. Klient/Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do Platformy.
 • Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego podczas składania Zamówienia oraz podczas zakładania konta na www.kursy.smartlearning.eu
 • Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptacja regulaminu” [lub o tożsamym znaczeniu], umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 • Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Administratora. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przesyłanie informacji handlowej” [lub o tożsamym znaczeniu]. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Klient/Użytkownik, który dokonał rejestracji na Platformie, przy korzystaniu z Produktu Cyfrowego posługuje się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient/Użytkownik może zarządzać danymi swojego Konta oraz zmieniać swoje hasło.
 • Klient/Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 • Klient/Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Platformy i wykupionego Produktu Cyfrowego wyłącznie na własny użytek.
 • Administrator może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy:
 • Klient podczas rejestracji na Platformie lub składania Zamówienia podał umyślnie dane niezgodne z prawdą bądź naruszające prawa osób trzecich,
 • korzysta z Platformy w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu,
 • korzysta z Platformy w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
 • bezprawnie udostępniania Materiały osobom trzecim.
 • Dostęp do zamówionych Produktów Cyfrowych zostaje przydzielony po zawarciu Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Administratora.

V. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów Cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT, są wiążące dla Klienta, Organizatora i Administratora w momencie składania Zamówienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów Cyfrowych prezentowanych na stronie Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów Cyfrowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może dokonać zapłaty za Zamówienie za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Administratora w momencie składania zamówienia.
 4. Niedokonanie zapłaty oznacza rezygnację z Zamówienia i jego anulowanie.
 5. Dokonując zapłaty za Produkt Cyfrowy Klient może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT w wersji elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę.

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW CYFROWYCH I FUNKCJONOWANIA PLATFORMY

 1. W przypadku problemów z logowaniem na Platformę lub dostępem do zamówionego i opłaconego Produktu Cyfrowego Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora drogą mailową na adres pomoc@smartlearning.eu.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Administratora Produktu Cyfrowego, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacje, należy zgłosić drogą elektroniczną do Administratora na adres: reklamacje@smartlearning.eu.
 4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres e-mail oraz opisać problem będący podstawą złożenia reklamacji.
 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy. Klient/Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany o planowanych działaniach i przewidywanym okresie ich trwania.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody niewynikłe z jego winy.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia uzyskania dostępu do Produktu Cyfrowego pod warunkiem nie rozpoczęcia użytkowania produktu cyfrowego. W takim przypadku Klient składa stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą e-mailową na adres reklamacje@smartlearning.eu.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Administrator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 4. Administrator dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Platformy.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Platformy ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Organizatorem pod adresem e-mail: info@smartlearnig.eu.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów/Użytkowników zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI zamieszczona na Platformie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (m.in. teksty, nagrania, grafiki) zamieszczone na Platformie są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Administratora jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018, poz.1191 ze zm.).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.