POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Anna Kotlińska Klinika Laktacyjna z siedzibą w Krakowie, Al. I. Daszyńskiego 12/4, 31-534, adres email: ana.kotlinska@gmail.com, w dalszej części zwana jako Administrator.
 2. Państwa dane, w ramach umowy powierzenia danych osobowych, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu MicroHost.pl jest PERSKIMEDIA, Śmieszkowo, ul. Szkolna 28, 64-700 Czarnków, NIP 763-208-54-54 (zwaną dalej „Operatorem”). Operator w świetle RODO jest Podmiotem Przetwarzającym Dane.
 3. Administrator oraz Operator chronią dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia (RODO), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy dane niezbędne do wykonania umowy szkolenia, wprowadzone przez Użytkownika w momencie wypełnienia Formularza zgłoszeniowego na stronie www.klinikalaktacyjna.pl/nowykursonline/ .
 5. W przypadku zapisania się do Newslettera przetwarzamy dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora za pośrednictwem następującego adresu e-mail: ana.kotlinska@gmail.com 
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Użytkownik może wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w każdym momencie, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres e-mail: ana.kotlinska@gmail.com
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadku opisanym w pkt 9 i w innych przypadkach wskazanych przepisami prawa.
 11. Dane osobowe Użytkowników uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat).
 12. Dane osobowe Użytkowników uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych użytkownika w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy dla Użytkownika. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.
 14. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Użytkownika, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Użytkownika tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.
  Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz innych na nim spoczywających, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Użytkownika.
 15. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Ostatnia zmiana polityki prywatności: 1 sierpnia 2020 roku. 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą̨ plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Annę Kotlińską Klinika Laktacyjna z siedzibą w Krakowie, Al. I. Daszyńskiego 12/4, 31-534, adres email: ana.kotlinska@gmail.com.

Definicje:

 • Administrator – oznacza podmiot Anna Kotlińska Klinika Laktacyjna z siedzibą w Krakowie, Al. I. Daszyńskiego 12/4, 31-534, adres email: ana.kotlinska@gmail.com, w dalszej części zwana jako Administrator, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Pliki cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies Administratora – oznacza pliki cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Pliki cookies zewnętrzne – oznacza plik cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę̨ internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.klinikalaktacyjna.pl
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.§ 1

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. a) Pliki cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu użytkownik i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. b) Pliki cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.§ 2

Cele w jakich wykorzystywane są̨ pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1.  Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę̨ internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartością.
 2. Administrator usługi wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Google LLC oraz w celu popularyzacji serwisu wykorzystuje serwis Google Scholar. Administratorem obu jest Google LLC z siedzibą w USA.
  § 3

Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu przez pliki cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Przy czym, ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.